Καταστατικο

Το καταστατικο του Ομιλου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Άρθρο 1ον
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

α) Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία “ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ", με έδρα την Καλαμάτα,
β) 0 KOΜ αναγνωρίζει τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος ως την ανώτερη κυνολογική αρχή στη χώρα και αποδέχεται το εκάστοτε καταστατικό του και τον εσωτερικό του κανονισμό.

Αρθρο 2ον
Σκοπός του Σωματείου τούτου είναι:
α) Η καλύτερη δυνατή συμβίωση ανθρώπου-σκύλου.
β) Η ανάπτυξη και βελτίωση των φυλών των γηγενών καθαρόαιμων σκύλων στην Ελλάδα καθώς και τις οποκσδήποτε αλλαγές αυτών.
γ) Η εφαρμογή κανονισμών που αφορούν διαγωνισμούς μορφολογίας σκύλων, διαγωνισμούς υπακοής και εξετάσεων εργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό του Κ.Ο.Ε. και της F.C.I. (Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας) ανάλογα με τη φυλή και τις εξετάσεις εργασίας που προβλέπονται για αυτήν,
δ) Ο Σύλλογος δεν έχει πολιτικές επιδιώξεις δεν μετέχει σε κομματικές εκδηλώσεις, ούτε αποτελεί μέλος οιουδήποτε κομματικού μηχανισμού.
Αρθρο 3ον
ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΣΚΟΠΩΝ
α) Με τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του συλλόγου που θα εγκριθεί με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της Γενικής Συνελεύσεως του.
β) Με τη διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων για την πλήρη ενημέρωση των μελών του συλλόγου και γενικότερα του κοινού.
γ) Μέ την έκδοση εντύπων, τη δημοσίευση μελετών και άλλων κειμένων στα μέσα μαζικής ενημερώσεως καθώς και με προβολή βιντεοταινιών, που θα στοχεύουν στην προώθηση των επιδιώξεων του συλλόγου.
Άρθρο 4ον
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ,
Τα μέλη του Σωματείου είναι τακτικά, ανήλικα και επίτιμα.
Τακτικά μέλη: Μπορούν να γίνουν, με σχετική αίτηση τους ενήλικες και των δύο φύλων, κυνόφιλοι, ιδιοκτήτες καθαρόαιμων σκύλων και μη, καθώς και άλλα άτομα ειδικής καταρτίσεως (βιολόγοι, κτηνίατροι, ζωοτέχνες κλπ) αφού προταθούν από τρία τακτικά μέλη του Σωματείου και αποφασίσει γι' αυτό η Γενική Συνέλευση του συλλόγου.
Δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη τα εξής άτομα: α) ο συνεπεία αμετακλήτου καταδίκης στερηθείς των πολιτικών δικαιωμάτων του, και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, β) οι καταδικασθέντες αμετάκλητα, για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δολεία χρεωκοπία, λιποταξία, παραχαράξει, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβιάσει, εγκλήματα κατά των ηθών των άρθρων 336-353 του Π.Κ. συκοφαντική δυσφήμηση, παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών, για ζωοκλοπή, ζωοκτονία και για αποδεδειγμένη σκληρότητα συμπεριφοράς σε σκύλους σε δημόσιο χώρο.
Ανήλικα μέλη: ισχύει ότι για τα τακτικά πλην όμως δεν μετέχουν στις συνεδριάσεις και συνεπώς στερούνται ψήφου.
Επίτιμα μέλη: Μπορούν να ανακηρυχθούν σε ένδειξη τιμής, όσοι πρόσφεραν στον Σύλλογο με το κύρος τους, την προσωπικότητα και τη δράση τους, εξαιρετικές υπηρεσίες και εργάστηκαν υπέρ των σκοπών του Συλλόγου.
•Τα επίτιμα μέλη, που ανακηρύσσει το Διοικητικό Συμβούλιο με παμψηφία των μελών του, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά μόνο λόγον. Η αποχώρηση μέλους του Σωματείου είναι ελεύθερη, ισχύει όμως για το τέλος του χρόνου.
Άρθρο 5ον
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1) Κάθε τακτικό μέλος, οφείλει να- καταβάλει στο Ταμείο του Σωματείου, σαν δικαίωμα εγγραφής, το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών. Εκτός του ποσού αυτού, έχει υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών.
Οι πιο πάνω οικονομικές υποχρεώσεις είναι δυνατό να αυξομειωθούν με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους πάνω από χρόνο, καλούνται με έγγραφο του Διοικητικού Συμβουλίου να τακτοποιήσουν την οφειλή τους και σε περίπτωση μη συμμορφώσεως τους διαγράφονται από τον Σύλλογο.
Μετά την ταμειακή τακτοποίηση τους μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να επανεγγραφούν ως μέλη.
3) Τα μέλη συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, με δικαίωμα ψήφου, εφόσον είναι ταμειακά εντάξει την ημέρα της συγκλήσεως της και μπορούν να αναλάβουν οποιοδήποτε αξίωμα, που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από την εγγραφή τους στο Σύλλογο, αφού τηρηθούν οι σχετικές διαδικασίες.
4) Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τα όσα ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του συλλόγου.
Άρθρο 6ον
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1)Αν μέλος του Συλλόγου, με τη δραστηριότητα του, παραβεί κατάφωρα τους νόμους περί σωματείων ή οποιαδήποτε ουσιώδη διάταξη του παρόντος, ή προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν στην εξαπάτηση και καταδολίευση του Συλλόγου ή του εσωτερικού κανονισμού, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο επιβάλλει στο εγκαλούμενο μέλος μία από τις ακόλουθες ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και μετά την απολογία αυτού:
α) της έγγραφης παρατηρήσεως, β) της αυστηρής έγγραφης επιπλήξεως, γ) της προσωρινής ή οριστικής στερήσεως του δικαιώματος συμμετοχής του μέλους σε ορισμένες ή όλες τις εκδηλώσεις του συλλόγου και δ) της οριστικής διαγραφής, εφόσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2) Κατά των μελών του Δ.Σ. την πειθαρχική εξουσία, για τους προαναφερθέντες λόγους, ασκεί η Γενική Συνέλευση, η οποία επιβάλλει, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις εξής ποινές: α) της παρατηρήσεως, β) της αυστηρής επιπλήξεως, γ) της προσωρινής στερήσεως του δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., δ) της εκπτώσεως από το αξίωμα και ε) της οριστικής αποβολής από τον Σύλλογο.
3) Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίνει την οριστική διαγραφή των απλών μελών του Συλλόγου, καθώς και εκείνη που απαγγέλλει την έκπτωση από το αξίωμα ή την οριστική αποβολή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα των 15. Το εγκαλούμενο μέλος δεν ψηφίζει.
Κατά της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης περί οριστικής διαγραφής, μέλους ή οριστικής αποβολής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο (άρθρο 88 Α.Κ.).
Άρθρο 7ον
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Οι πόροι του Συλλόγου είναι: α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του. β) Οι ετήσιες συνδρομές. γ) Οι προαιρετικές εισφορές των μελών. δ) Οι δωρεές, κληροδοσίες, το προϊόν εράνων και οι εισπράξεις που προέρχονται από κάθε φύσεως εκδηλώσεις του Συλλόγου στα πλαίσια του σκοπού του. ε) Κάθε απρόβλεπτο έσοδο από νόμιμη αιτία.
Άρθρο 8ον
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Ο Σύλλογος ανακηρύσσει ευεργέτες του, εκείνους οι οποίοι του προσφέρουν σημαντική οικονομική ενίσχυση.
Άρθρο 9ον
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται για δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση, με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του, σε μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών. Ως αναπληρωματικά μέλη θεωρούνται οι κατά σειρά ψήφων προτιμήσεως επόμενοι των πέντε (5) εκλεγέντων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέρχεται από τις εκλογές, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία του Συλλόγου και ένα Μέλος. Τα λοιπά μέλη μπορούν να οριστούν ως αναπληρωτές αυτών, για όσες περιπτώσεις δεν προβλέπεται ρητά η αναπλήρωση τους στο παρόν καταστατικό.
Άρθρο 10ον
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή όποτε ζητηθεί από τρία μέλη του, βρίσκεται δε σε απαρτία αν είναι παρόντα τα τρία από τα μέλη του.
Αρθρο 11ον
Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται μετά από πρόσκληση του Προέδρου και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Διοικητού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι παραιτήθηκε και στη θέση του εισέρχεται το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος. Το ίδιο ισχύει και για κάθε περίπτωση κενώσεως θέσης από κάθε άλλη αιτία.
Άρθρο 12ον
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Σωματείου, ενεργώντας συλλογικά. Αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί κάθε πράξη, επιτρεπόμενη από το Νόμο και το καταστατικό, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση.
Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, συντάσσει και υποβάλλει προς αυτή την ετήσια Έκθεση "Πεπραγμένων" του Ισολογισμού του περασμένου χρόνου και τον Προϋπολογισμό του επομένου, μεριμνά για τη συγκέντρωση των πόρων του Συλλόγου και για την επωφελή τους εκμετάλλευση.
Άρθρο 13ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ κλπ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο εις όλας και καθ' όλας αυτού τας σχέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων και σε όλες τις άλλες Αρχές, καθώς και σε κάθε εξώδικη σχέση του Σωματείου. Συγκαλεί και διευθύνει, με βάση τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει όλα τα έγγραφα του Συλλόγου, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων κλπ.
Αρθρο 14ον
Τον Πρόεδρο, σε κάθε περίπτωση που απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτον ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από την πλειοψηφία του.
Άρθρο 15ον
Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, το μητρώο των μελών, τη σφραγίδα του Σωματείου και γενικά, διευθύνει τη γραφική του υπηρεσία συνυπογράφοντας με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο.
Άρθρο 16ον
Ο Ταμίας έχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου.
Εισπράττει τις συνδρομές και τα άλλα έσοδα, εκδίδοντας, όταν είναι αναγκαίο, διπλότυπες αποδείξεις που υπογράφονται και από τον Πρόεδρο και ενεργεί τις πληρωμές και τις τυχόν καταθέσεις, και αναλήψεις από Τράπεζες. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία και συντάσσει τους Ισολογισμούς και Προϋπολογισμούς που συνυπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Τον Ταμία, σε περίπτωση απουσίας του, αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση αυτού.
Αρθρο 17ον
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Την ημέρα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τα μέλη του, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή και δύο αναπληρωματικά μέλη της, η θητεία της οποίας είναι διετής, όπως του Διοικητικού Συμβουλίου. Την επομένη της εκλογής της, η Επιτροπή αυτή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Προϊστάμενο της. Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο ετήσιος έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου, του Προϋπολογισμού και Ισολογισμού του, της νομιμότητας των δαπανών του και της νόμιμης τηρήσεως των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ετήσια Γενική Συνέλευση (τακτική) των μελών, που είναι η μόνη αρμόδια για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διαχειριστική ευθύνη. Η Έκθεση αυτή καταχωρίζεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 18ον
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποφασίζει, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, για όλα τα θέματα που τον αφορούν. Συγκαλείται τακτικά κάθε χρόνο, Μάρτιο, με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και έκτακτα όταν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Εξελεγκτική Επιτροπή, ή όταν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου, με έγγραφο στο οποίο ; περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει αμέσως τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που ανακοινώνεται στα μέλη 10 μέρες πριν τη σύγκληση της και που αναρτιέται σε εμφανές μέρος των γραφείων του Σωματείου. Στην πρόσκληση αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς νεώτερη πρόσκληση, μετά 8 μέρες, στον ίδιο τόπο και χρόνο, με τα ίδια θέματα και υπάρχει απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα.
Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, εκτός από αντίθετη περίπτωση που προβλέπεται στο παρόν, όταν είναι παρόντα σ' αυτή το 1/2 συν 1 των ταμειακά εντάξει μελών. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει μέλος του Σωματείου που εκλέγεται μόλις αρχίσει η συνεδρίαση της με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και δεν έχει την ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών εφ' όλων των θεμάτων υποβαλλομένων αυτών υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και αναγραφομένων εν τη ημερησία διατάξει. Πάσα ψηφοφορία αφορώσα αρχαιρεσίες ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. και προσωπικά εν γένει ζητήματα είναι μυστική και διενεργείται δια ψηφοδελτίων. Παν δε άλλο δι' αποφάσεως ή ονομαστικής κλήσεως ουδέποτε δια βοής.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, αποκλειστικά για τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, για την τροποποίηση του καταστατικού του και τη διάλυση αυτού. Στις παραπάνω όμως περιπτώσεις, απαιτείται η παρουσία των μισών συν ενός τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Στην τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση, η Έκθεση πεπραγμένων, ο Ισολογισμός και ο Προϋπολογισμός, μαζί με την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Αρθρο 19ον
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Mε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στη διάλυση του Σωματείου, πρέπει να διορίζονται δύο εκκαθαριστές, σε περίπτωση δε μη διορισμού του, σαν εκκαθαριστές θεωρούνται ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Συλλόγου, των οποίων οι ευθύνες και το έργο τους διαγράφονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Αρθρο 20ον
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Κάθε δύο (2) χρόνια, το μήνα Μάρτιο, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την παραμονή της μέρας των αρχαιρεσιών, οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων, όλα τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, σε ένα και μόνο ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος, δικαιούμενο ψήφου εκλέγει τα πρόσωπα της προτιμήσεως του, θέτοντας δίπλα στο όνομα τους σταυρό, δικαιούται δε να βάλει τόσους σταυρούς προτιμήσεως, όσος είναι ο αριθμός των εκλεγομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή μέχρι πέντε (5). Ψηφοδέλτια με διαγραφές και άλλα χαρακτηριστικά σημάδια, που παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, κηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση άκυρα. Από τα μέλη, που περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο, θεωρούνται επιτυχόντα και εκλεγόμενα, εκείνα που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως, δηλαδή τα πέντε (5) πρώτα κατά σειρά προτιμήσεως. Τα τρία επόμενα σε αριθμό ψήφων μέλη, θεωρούνται εκλεγέντα ως αναπληρωματικά. Στην παραπάνω ψηφοφορία συμμετέχουν μόνο τα ταμειακά εν τάξει μέλη. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Άρθρο 21ον
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κατά την έναρξη της, Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, με δύο αναπληρωματικά μέλη. Η Επιτροπή αυτή έχει την εποπτεία και την ευθύνη των εκλογών. Μοιράζει τα ψηφοδέλτια και κάνει τη διαλογή τους, ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφισαν. Για όλα αυτά συντάσσει ειδικό πρακτικό, το οποίο καταχωρίζεται στα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.
Άρθρο 22ον
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέρχεται από τις αρχαιρεσίες, συγκροτείται σε σώμα και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του την 1η Απριλίου.
Άρθρο 23ον
Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορούν να συσταθούν ειδικές επιτροπές μελών, για τη μελέτη και προώθηση των σκοπών του Συλλόγου και υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 24ον
Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα, η οποία, μπαίνει δίπλα στα ονόματα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, σε όλα τα έγγραφα του Συλλόγου.
Άρθρο 25ον
Ό,τι δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, θεωρείται ρυθμιζόμενο από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα για τα Σωματεία, καθώς και τις συναφείς διατάξεις άλλων Νόμων.
Καλαμάτα
20-5-2001